Skip navigation

RENEWABLE ENERGY AND POWER ELECTRONICS LAB

Team

Director:

Dr. David Wenzhong Gao

Graduate Researchers - PhD:

Hamed Babazadehrokni
Ziping Wu
Ziqiao Liu
Yin Yao
Khaled Abdusamad
Frhat Aeiad
Jeff Weber
Ibrahim Krad

Graduate Researchers - MS:

Johnathan Falcey
Kurtis Duncan
Ahmad Alzahrani
Jixuan Zheng
Feng Zhang
Ning Gao
Yu Li
Mohana Alanazi
Qing Xia
Jiaqi Wang

Undergraduate Researchers:

Ashton Webberley
Antonio Gonzalez
Doug Mackenzie

Visiting Scholars:

Lei Huang
Kui Zhou
Dr. Jin Lin
Dr. Li Lin
Dr. Zhijing Zhang
Dr. Xiaoyu Wang
Dr. Shaobu Wang