Skip navigation

RENEWABLE ENERGY AND POWER ELECTRONICS LAB

Team

Director:

Dr. David Wenzhong Gao

Graduate Researchers - PhD:

Shruti Singh
Qiao Li
Ibrahim Saad
Ziping Wu
Ziqiao Liu
Yin Yao
Khaled Abdusamad
Frhat Aeiad
Jeff Weber
Ibrahim Krad

Graduate Researchers - MS:

Kurtis Duncan
Xiao Kou
Yitong Shen
Zeya (Jack) Cai
Sean Brune

Research Experience for Undergraduates (REU):

Austin Rosenbaum
Antonio Gonzalez
Ashton Webberley
Doug Mackenzie

Post-doctoral Research Fellow:

Dr. Yan Li

Current Visiting Scholars:

Dr. Jing Wang
Dr. Dinghui Wang
Siyang Liao

Past Visiting Scholars:

Lei Huang
Weihang Yan
Kui Zhou
Dr. Jin Lin
Dr. Li Lin
Dr. Zhijing Zhang
Dr. Xiaoyu Wang
Dr. Shaobu Wang

Alumni:

Johnathan Falcey
Jixuan Zheng
Feng Zhang
Ning Gao
Yu Li
Qing Xia
Jiaqi Wang
Hamed Babazadehrokni